Privacybeleid Weyne NV

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 1, opgemaakt op 10/11/2020

Wij, bij Meubelen Weyne, zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy en gegevens te beschermen. Deze pagina informeert u over welke gegevens we verzamelen en hoe we die verzamelen, verwerken en gebruiken.

 1. Waarop is dit Privacybeleid van toepassing?

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt onze websites www.weyne.be en www.weynebouw.be, eigendom van WEYNE NV en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, enzovoort);
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten;
 • op één of andere wijze met ons in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, toonzaalbezoek, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert.
 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

WEYNE NV (hierna ook aangeduid als ‘wij’ of ‘we’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens: zij bepaalt het doel en de middelen voor de werking van uw persoonsgegevens en kan op de volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: WEYNE NV, Stadenstraat 60, 8610 Kortemark (Zarren) België (KBO 0454.992.752)
 • Telefonisch op: +32  (0)51 56 60 94
 • Per e-mail: info@weyne.be
 • Via de websites: www.weyne.be en www.weynebouw.be

Wij kunnen eveneens beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van onze dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van WEYNE NV uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken alleen persoonsgegevens die ter zake dienend zijn of  noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van de concrete doeleinden verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens die u ons verstrekt (niet-limitatief):

 • Uw naam-, mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)
 • Kenmerken van de opdrachten, bestellingen of specifieke interesse die u heeft
 • Bedrijfs- en/of facturatiegegevens
 1. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om met u in contact te treden indien u van ons goederen of  diensten wenst af te nemen of om op uw algemene vragen te antwoorden via de diverse manieren waarop u met ons in contact kan treden (winkelbezoek, mail, social media, etc.). 
 • Om bestellingen en leveringen vlot te doen verlopen wanneer u een product aankoopt in onze winkel of een dienst van ons afneemt.
 • Om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten, projecten of voor u interessant nieuws wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

 

 1. Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang dat wij kunnen doen gelden om u te kunnen helpen met onze producten en diensten;
 • Omwille van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming daartoe (bv. wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief).

 

 1. Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk voor intern gebruik verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

Het is evenwel mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten genoodzaakt zijn bepaalde van uw persoonsgegevens door te geven aan derden, zoals bijvoorbeeld  een liftservice of een herstelservice, teneinde de diensten in kwestie te kunnen verlenen.

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe wij wettelijk verplicht is (bv. in het kader van garantie, boekhoudkundige of arbeidsrechtelijke verplichtingen) of (iii) tot zo lang er een contractuele relatie lopende is, of (iv) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten (bv. in het kader van onze tienjarige aansprakelijkheid).

 1. Wat zijn uw rechten?
 1. Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wensen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

 1. Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en ons te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om ons een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn.

 1. Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek.

 1. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat wij uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie hierna) succesvol uitgeoefend

Wij behouden ons echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor ons onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 1. Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door ons werden verwerkt en wij hebben een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door ons onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • Wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie hierna)
 1. Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij wij dwingende gronden zouden kunnen opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan ons verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 1. Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaren wij dat wij u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door ons uitgevoerde verwerkingsactiviteiten onderwerpen.

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan ons te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: WEYNE NV, Stadenstraat 60, 8610 Kortemark (Zarren), België
 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We dragen er steeds zorg voor dat de nodige passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om verlies of  ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Onze medewerkers van zijn gehouden tot geheimhouding en wij hebben eveneens op het vlak van IT en techniek de nodige maatregelen getroffen.

Ondanks deze genomen veiligheidsmaatregelen kan het toch voorkomen dat derden erin slagen deze maatregelen te omzeilen en uw persoonsgegevens onrechtmatig te verkrijgen en/of gebruiken. Wij kunnen hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. en zijn dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens dat door derden wordt gemaakt.

 1. Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij via Google Analytics informatie om onze website verder te optimaliseren. Dit gaat over de gebruikte apparaten, browsertype waarmee onze website bezocht wordt, enzovoort.  Op heden maakt onze website geen gebruik van cookies die persoonlijke informatie over u kunnen verzamelen. Het gebruik van cookies wordt door ons beperkt tot noodzakelijke of louter functionele cookies die dienen om onze website correct te laten functioneren. Mochten er bepaalde cookies in toekomst toch persoonlijke gegevens over u verzamelen, zal naar uw toestemming worden gevraagd.

Meer informatie over het beheer van cookies, het installeren of verwijderen ervan en hoe dit te doen op de door u specifieke gebruikte webbrowser, kunt u vinden via de website www.allaboutcookies.org

 1. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

 1. Kan dit beleid wijzigen?

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige situatie, we controleren regelmatig of dit nog up-to-date is. Deze privacyverklaring zal indien nodig steeds bijgewerkt worden, bovenaan deze pagina is steeds te zien wanneer de privacyverklaring werd bijgewerkt. U dient deze Privacyverklaring dan ook op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.